dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


สำนักงานปลัด

นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

นายสากล  วงศ์ไพร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*****************************************************

นายเนติภัทร ปรุงชัยภูมิ

หัวหน้าสำนักปลัด

*************************

งานบริหารงานทั่วไป

นางอัจฉรา เติมสมบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนงลักษณ์ บุญปลื้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจินดาพร กองสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเรืองเดช  คณะสุข

พนักงานขับรถยนต์

นางจุฑามาศ พรประสิทธิ์

แม่บ้าน

นายจตุพล  สมนาแซง

คนงานทั่วไป

นายสิทธานต์ สระแก้ว

คนงานทั่วไป

นายจีรัฐ  ตั้งพงษ์

คนงานทั่วไป

งานกฎหมายและคดี

นายปพณ ชัยวิมล

นิติกรชำนาญการ

งานนโยบายและแผน

นางสาวโชติรส จอมปรางค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางธันย์ชนก เมียวนวม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชพรรณ เดชพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสรร ชานนท์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกปราโมช แสงจันทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  

นายเอกพันธ์ รักษาชนม์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายรณชัย ดวงนิล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ วงศ์สุนทร

พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์

นายมานะ กุลรักษา

พนักงานดับเพลิง

#############################################

 

 

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG