dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงสร้างการบริหารงาน

 

1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานนโยบายและแผน
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.  กองคลัง  ประกอบด้วย

 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

3.  กองช่าง  ประกอบด้วย

 • งานก่อสร้าง
 • งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 • งานผังเมือง
 • งานประสานสาธารณณูปโภค

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย

 • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 • งานบริการสาธารณสุข
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมโรค
 • งานรักษาความสะอาด

5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 

 • งานบริหารการศึกษา
 • งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานกิจการโรงเรียน

6.  กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย

 • งานสวัสดิการพัฒนาและชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG