dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


นโยบายเกี่ยวกับน้ำ

 

1.  แนวความคิดในการทำยุทธศาสตร์

จากสภาพปัญหาเรื่องน้ำที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิซึ่งประกอบด้วย  การเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ  และการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยมีแนวคิดว่า  "จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำให้เต็มศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย  และแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ  โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำด้านท้ายลุ่มน้ำ"

2.  วิสัยทัศน์  นโยบาย  และองค์กรบริหารน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง

1)  วิสัยทัศน์น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงได้ใช้ความเห็นชอบ  "วิสัยทัศน์น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง"   เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2553  ภายในปี  พ.ศ.  2554  ราษฎรตำบลหนองนาแซงทั้ง  12  หมู่บ้านจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพโดยมีระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในตำบล  หมู่บ้าน  ในการใช้ทรัพยากรน้ำที่เป็นธรรม  ยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในทุกระดับของราษฎรในชุมชนอย่างพร้อมเพรียง

2)  นโยบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
การจัดทำนโยบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง   ได้ยึดหลักแนวคิดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ประกอบ  นำแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานหรือ  Integrated  Water  Resourcent  (IWRM)  มาใช้แนวทางเพื่อจัดทำเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการประสาน  การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดด้านเศรษฐกิจและสังคม  การจัดทำนโยบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  จะอาศัยพื้นฐานความคิดจาก  "วัสัยทัศน์น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง"  ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงให้ความเห็นชอบ  "นโยบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง"  แล้วเมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2553  ดังนี้

(1)  เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของตำบล  โดยทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาแหล่งน้ำในตำบล  และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
(2)  จัดให้มีองค์กรเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในหมู่บ้านและตำบล  ในเขตตำบลหนองนาแซง  โดยให้องค์กรภายในหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำภายในหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน
(3)  เน้นการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับการใช้น้ำด้านต่าง  ๆ  ทั้งเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นพื้นฐานด้านเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค  โดยจัดลำดับความสำคัญของประเภทการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่  เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้กติกาการจัดสรรน้ำที่คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำภายในหมู่บ้าน  และสมาชิกได้ออกระเบียบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างชัดเจน
(4)  สมาชิกในชุมชนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  และระเบียบการบริหารน้ำ  ในการจัดหาน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำต้นทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ  ให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับทุกกิจกรรมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
(5)  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการทำการเกษตร  และอุปโภคบริโภค
(6)  ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ  เข้าใจความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ความจำเป็นและหน้าที่ในการดูแลรักาสภาพสอ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
(7)  สนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม  สิทธิและหน้าที่อบ่างชัดเจนของประชาชน  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างชัดเจน  ทั้งการใช้น้ำ  การดูแลรับผิดชอบ  การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ำ  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
(8)  เร่งรัดให้มีการวางแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ทั้งการเตือนภัยการกำหนดแนวทางการบรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
(9)  สนับสนุนงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการตามนโยบายรวมทั้งการวิจัย  การประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องน้ำต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

3.  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในตำบลหนองนาแซง

1)  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค -  บริโภค  และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองนาแซง  มี  3  ระดับ  คือ  ระดับ  1  มีปัญหามาก  ระดับ  2  มีปัญหาปานกลาง  และระดับ  3  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา  จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่ตำบลหนองนาแซง  ทั้ง  12  หมู่บ้านส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค -  บริโภคในระดับมาก  ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ  91.96  ของจำนวน  2,463  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  8,260  คน  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  หมู่บ้านส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  91.69
2)  ระดับการพัฒนาชุมชน
จากผลการวิเคราะห์และประเมินผลระดับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  โดยกองวิชาการและแผนงานกรมพัฒนาชุมชน  แบ่งระดับการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนออกเป็น  3  ระดับได้แก่  ระดับ  1  คือ  หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับแรกหรือก่อน  อันดับ 1  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอแก่ความต้องการของราษฎรทั้งอุปโภค -  บริโภคและการเกษตรกรรม

4.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง

ขุดลอกลำห้วยภายในตำบลหนองนาแซง  ดังนี้
พื้นที่ตำบลหนองนาแซงจากลำน้ำชีส่วนที่  2  และแม่น้ำชีลอง  บริเวณเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย  ตำบลบ้านค่าย  บ้านวังก้านเหลือง  หมู่  2  ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ไหลผ่านประตูปิด -  เปิด  คลองขุด ระยะทาง  3  กิโลเมตร  ไหลผ่านลำห้วยคลองจอก  บ้านปึกคงคา  หมู่  6  ลงสู่ลำห้วยปึกคงคา , ลำห้วยแยกออก 2  สาย  ละลมด้วน  ห้วยหวาย

สายที่  1  แยกเข้าสู่ลำห้วยคลองนา  เข้าสู่หนองยายทอง  บ้านกุดละลม  หมู่  3  และบ้านโนนอดน้อย  หมู่ 5  เข้าสู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
สายที่  2  แยกเข้าลำห้วยหนองขะโหล่มเข้าสู่ลำห้วยกุดละลม  หมู่  3,9  และ  หมู่  10  แยกเข้าสู่บ้านหนองโง้ง  หมู่ 1  ผ่านลำห้วยวังตาเมาะ  เข้าสู่ลำห้วยวังตาพรม -  คลองตับเต่าเข้าเขตบ้านหนองนาแซง  หมุ่ 2,8  และ  หมู่  11  หนองสาธารณประโยชน์
สายที่  3  ลำห้วยหนองโง้ง  หมู่ 1  ไหลผ่านเข้าสู่ลำห้วยหลัว  หมู่  7  โนนสมบูรณ์  หมู่  4 ,12

ขอบเขตลุ่มน้ำชี

1)  ครอบคลุมพื้นที่  14  จังหวัด
2)  มี  2  จังหวัด  ที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในลุ่มน้ำ  คือ  ชัยภูมิ  กาฬสินธุ์
3)  มี  12  จังหวัด  ที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในลุ่มน้ำ  คือ  เพชรบูรณ์  นครราชสีมา  เลย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  ยโสธร  และอุบลราชธานี

สภาพลำน้ำ

แม่น้ำชี  มีจุดกำเนิดที่เขยอดชีที่ระดับ  +1154  ม. (รทก.)  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตอนบนของลำน้ำมีระดับประมาณ+250  แล้วไหลลงสู่เขตอำเภอเมืองที่ระดับ +190  ม.  (รทก.) เข้าสู่ขอนแก่นที่ระดับ +160 ม. (รทก.) ผ่าน จ.มหาสารคามที่ระดับ  +140 ม.  (รทก.)  ผ่าน จ.ร้อยเอ็ดที่ระดับ  + 130  ม. (รทก.)  จดแม่น้ำมูล  ที่  จ.อุบลราชธานีที่ระดับ  +120  ม. (รทก.)  ความยาวของแม่น้ำทั้งหมด  ประมาณ  1,037  กม.

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG