dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการบริการของรัฐ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และครอบครัว

................................................................

สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  และสวัสดิการทางสังคมของประชาชนที่ควรทราบ

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ   คนพิการจะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.  การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2534  : 

1.  การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์ 9  แห่ง  ใน  11  สาขาวิชาชีพ  หลักสูตร  3  เดือน  6  เดือน  9  เดือน  และ  1  ปี
2.  ให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยพิการ
3.  เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัว
4.  เบี้ยยังชีพเดือนละ  800  บาท / เดือน
5.  การจัดหารงานให้ทำ

สิทธิประโยชน์สำหรับคนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  คนไร้ที่พึ่ง  คนขอทาน  จะได้รับ:

1.  อุปการะในสถานสงเคราะห์  9  แห่ง  และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง
2.  การช่วยเหลือจากหน่วยงานสำรวจและช่วยเหลือคนเร่ร่อน  คนขอทาน

สิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา  ผู้ติดเชื้อและผุ้ป่วยโนคเอดส์จะได้รับ:

1. อุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน  4  แห่ง
2.  เบี้ยยังชีพเดือนละ  500  บาท/คน  สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3.  การสงเคราะห์ครอบครัว  ๆ  ละไม่เกิน  2,000  บาท  ติดต่อกันไม่เกิน  3  ครั้ง
4.  การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์รายละไม่เกิน  5,000  บาท

สิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จะได้รับ:

1. การสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน  3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน  2,000  บาท
2. การช่วยเหลือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพกลุ่มย่อยครอบครัวละไม่เกิน  4,000  บาท
3. บริการที่พักชั่วคราว

                            สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป  ที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มี รายได้จะได้รับ:

1. การอุปการะในสถานสงเคราะห์  20  แห่ง  และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ 19 แห่ง
2. การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน

สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี สตรีด้อยโอกาส เยาวสตรีกลุ่มเสี่ยง สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมจะได้รับ:

1. การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี และเยาวสตรีด้อยโอกาสในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 7 แห่งทุกภูมิภาค และให้บริการจัดหางานให้ทำตามความสมัครใจ ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ
2. การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและฟื้นฟูปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ แก่เด็กและสตรีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม หญิงและเด็ก ที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  4  แห่ง  ทั่วทุกภูมิภาค
3.  การฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี  และเยาวสตรีในชุมชน  ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท
4.  การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนชาย  -  หญิง  ตามโครงการรณรงค์ต้านการค้าประเวณี

 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ  ตาม  พ.ร.บ.  ผู้สูงอายุ

1.  ด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก  และรวดเร็ว  แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
2.  ด้านการศึกษา  การศาสนา  และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
3.  ด้านการประกอบอาชีพ  หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4.  ด้านการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย  หรือชุมชน
5.  ด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือการบริการสาธารณะอื่น

6.  การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7.  การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8.  การช่วยเหลือผุ้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง
 9.  การให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี  หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

10.  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
11.  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

      หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG