dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค

 • แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อ  รางระบายน้ำ
 • แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุง  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 • แนวทางการพัฒนาขยายการบริการโทรศัพท์สาธารณะ
 • แนวทางการพัฒนาขยายเขตน้ำประปา
 • แนวทางการพัฒนาควบคุมการใช้ที่ดิน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

 • แนวทางการพัฒนาควบคุมโรคและเสริมสร้างสุขภาพ  อนามัย
 • แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน
 • แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้สังคมปลอดยาเสพติด
 • แนวทางการพัฒนาสร้างความเป็นระเบียบและจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ชุมชน
 • แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 •  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 • แนวทางการพัฒนาสร้างแหล่งบริการความรู้ให้ประชาชน
 • แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

 • แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 • แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน
 • แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว

 • แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • แนวทางการพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การปกครองและการบริหาร

 • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในองค์กร
 • แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน  สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อองค์กร
 • แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้
 • แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์  อาคาร  สถานที่  และจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG