dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


การบริการขั้นพื้นฐาน


 

1.  การคมนาคม  การจราจร 

การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  มีทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ  -  สีคิ้ว  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201)  ผ่าน  ทำให้การติดต่อกับอำเภอ  จังหวัดและอำเภอใกล้เคียงมีความสะดวก  รายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง -  จังหวัดชัยภูมิ  ระยะทาง  8 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  -  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ระยะทาง  10  กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  -  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ระยะทาง  32 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง -  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  ระยะทาง  20  กิโลเมตร

  • ถนน

-  ถนนลูกรัง  จำนวน  96  สาย  ประมาณการความยาว  25.35  กิโลเมตร
-  ถนนดิน  จำนวน  17  สาย  ประมาณการความยาว  6.71  กิโลเมตร
-  ถนนลาดยาง  จำนวน  3  สาย  ประมาณการความยาว  2.50  กิโลเมตร
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  142  สาย  ประมาณการความยาว  17.81  กิโลเมตร

  • สะพาน

-  สะพานคอนกรีต  จำนวน  10  แห่ง

2.  การสื่อสาร

-  หอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลหนองนาแซง        จำนวน  12   แห่ง  (หมู่บ้าน)
-  เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนแซง  :  www.nongnasang.org

3.  สาธารณูปโภค

  • การประปา

ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง   เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการประปาชัยภูมิ  จำนวน  1,270  ครัวเรือน  ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  198  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  90  ของครัวเรือนทั้งหมด

  • การไฟฟ้า

สำหรับการใช้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยภูมิ
-  จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  จำนวน  1,713  หลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  70.93  ของครัวเรือนทั้งหมด
-  จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์  จำนวน  21  หลังคาเรือน

4.  แหล่งน้ำ

1.  หนองนาแซง  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2  บ้านหนองนาแซง มีพื้นที่  463 ไร่  ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ  ผลิตน้ำประปาและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค                การเกษตร    ได้ตลอดทั้งปี
2.  หนองอ้อ  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านปึกคงคา  มีพื้นที่  17   ไร่  ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
3.  หนองปึงปืด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3  บ้านกุดละลม  มีพื้นที่  38  ไร่  ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
4.  หนองโง้ง  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1  บ้านหนองโง้ง  มีพื้นที่  38  ไร่  ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
5.  หนองคล้าล่ม   หนองห้าง  หนองหัววัว  หนองละลมด้วน  หนองหว้า  หนองสระสวรรค์  หนองจอก
6.  ลำห้วยวังยายฉิม  ลำห้วยหลัว  ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อ           การเกษตรได้
7.  ลำห้วยปึกคงคา  ลำห้วยกุดละลม  คลองจอก  (เป็นสายน้ำเดียวกัน)  ประชาชนใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร  ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหา  น้ำแห้ง  ปริมาณน้ำไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
8.  ลำห้วยวังบักหนาม  ลำห้วยวังตาเมาะ  ลำห้วยวังตาพรม  ลำห้วยกุดยายทอง  ลำห้วยหวาย  ลำห้วยน้อย  ลำห้วยคลองหิน  ลำห้วยชีลอง  ลำห้วย        คลองนา

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG