dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายธนพล  ลีโนนอด

ประธานสภา

นางสาวบุญชิตา  คำนาแซง

รองประธานสภา

นายธำรงศักดิ์  ธรรมโชติ

เลขานุการสภา

                                                                                                   

                                        นางจรัส  เพิ่มชีลอง                นางอุทิศ  จันทะวงศ์

                                          สมาชิกสภา ม.1                    สมาชิกสภา  ม.1

 

                                                                 

                                            นางแก่นจันทร์  คำบุญเรือง        นายทองสุข  ไตรเสนีย์

                                           สมาชิกสภา  ม.2                    สมาชิกสภา  ม.2

 

                                                                 

                                               นางไกรศร  ถัดภูเขียว            นายลำดวน  เสนามาตย์

                                          สมาชิกสภา  ม.3                     สมาชิกสภา  ม.3

 

                                                            

                                    นางสาวจิมรัง  มีสัมพันธ์           .............................

                                          สมาชิกสภา  ม.4                     (ตำแหน่งว่าง)

 

                                                                 

                                     นายสบูรณ์  ลาดบัวขาว              นายพรชัย  กาชัย

                                          สมาชิกสภา  ม.5                    สมาชิกสภา  ม.5

 

                                                                 

                                                 นางสัมฤทธิ์  อยู่ยงค์               นายสายยันต์  จุลชีพ

                                           สมาชิกสภา  ม.6                   สมาชิกสภา  ม.6

 

                                                                                

                                         นาวสาวบุญชิตา  คำนาแซง      นายสนธยา  มณีรัตนรังษี

                                          สมาชิกสภา  ม.7                    สมาชิกสภา  ม.7

 

                                                                                

                                                นายจงจวน  คณะสุข             นางสมสิน  ติตรองรัมย์

                                          สมาชิกสภา  ม.8                    สมาชิกสภา  ม.8

 

                                                                                

                                                นายธนพล  ลีโนนอด                นายวาที  ไตรทิพย์

                                          สมาชิกสภา  ม.9                    สมาชิกสภา  ม.9

 

                                                                                

                                                 นายชาลิกุล  ดวงนิล                นายนุชา  สถิตค่าย

                                         สมาชิกสภา  ม.10                  สมาชิกสภา  ม.10

 

                                                                                

                                              นายอุดมชัย  ไตรเสนีย์             นางสาวชาลิสา  ไสว

                                         สมาชิกสภา  ม.11                  สมาชิกสภา  ม.11

 

                                                                                

                                                  นายบุญมี  โชคชัย             นายเพิ่มศักดิ์  แววโคกสูง

                                         สมาชิกสภา  ม.12                  สมาชิกสภา  ม.12

     

 

 

                      **************************

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG