dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


บทบาทหน้าที่

 บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง

1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการสร้างงาน

3.พัฒนาด้านสังคม เพื่อให้สังคมน่าอยู่โดยปรับปรุงและจัดการศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี และชุมชน

4.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีความสงบร่มเย็น

5.พัฒนาด้านการบริหาร

       5.1) ปรับปรุงระบบบริหารองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส

       5.2) ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการบริการขององค์กร

       5.3) พัฒนาปรัลปรุงประสิทธิภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร

       5.4) ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง

       5.5) ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้พอเพียง และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

       5.6) พัฒนารายได้ขององค์กร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ในการบริหารจัดการ จัดเก็บภาษี ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม

6.พัฒนาด้านการเมือง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจการปกครองแบบประชาธิปไตย และให้ความร่วมมือกังองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมประชาธิปไตย

***************************************WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG