dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
การบริหารงาน
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

 

การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และแผนพัฒนาจังหวัด

2. ด้านเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  และส่งเสริมการสร้างงาน

3. ด้านสังคม  เพื่อให้สังคมน่าอยู่โดยปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา  สาธารณสุข  วัฒนธรรมประเพณี  และชุมชน

4.  ด้านสิ่งแวดล้อม   เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  ให้มีความสงบร่มรื่น

5.  ด้านการบริหาร

 -  ปรับปรุงระบบบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้อง   โปร่งใส

 -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

 -  พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการรวดเร็ว  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และเป็นมิตร

 -  ส่งเสริม  การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

 -  ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้สำนักงานและจัดให้มีอุปกรณ์  เพิ่มขีดความสามารถขององค์กาารบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 -  พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์  มาใช้ในการบริหารและจัดการ  จัดเก็บภาษี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

6.  ด้านการเมือง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจการปกครองแบบประชาธิปไตยและให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง  ๆ  ในการส่งเสริมประชาธิปไตย

 WWW.NONGNASANG.ORG.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
ที่อยู่ :  เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 ตำบล :  หนองนาแซง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์ : 36000
เบอร์โทร :  0-4405-1700     
อีเมล : 6360109@dla.go.th
เว็บไซต์ : WWW.NONGNASANG.ORG